НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ СВІТ»

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ СВІТ»Науково-дослідницький центр «Слов’янський світ» створено у відповідності до ухваленого ректором університету академіком В.П.Андрущенко положення про Науково-дослідницький центр у НПУ ім. М.П. Драгоманова в 2010 році і об’єднав вчених-спеціалістів відповідного профілю, а також студентів, що проходять підготовку за відповідною спеціальністю в Україні і відповідних науково-освітніх установах країн Східної і Південно-Східної Європи.
 
Предметом його діяльності стало проведення наукових досліджень проблем давньої, нової і новітньої історії, культури слов'янських народів, імплементація здобутих знань у практику двосторонньої чи багатосторонньої взаємодії Польщі, України, Білорусі, Чехії, Словаччини, країн південнослов'янського регіону. Крім того, Центр ставить завдання розвитку творчої активності та інтересу до слов'янської історії і культури студентської молоді, налагодження освітніх програм обміну.
 
Центр діє у складі кафедри історії та археології слов'ян історичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Директор Науково-дослідницького центру - доктор історичних наук, професор Журба М.А. – фахівець з проблем соціально-політичної історії України та країн Південно-Східної Європи. До складу Науково-дослідницького центру входять: д.і.н., проф. Виговський М., д.і.н., проф. Падалка С., проф. д.і.н. Свистович С., проф. д.і.н. Морозов А., проф. д.і.н. Марчук В., проф., д.і.н. Моця О., д.і.н., проф. Комар В., громадський діяч, к.філос.н. Ющенко П., білоруський історик, д.і.н., професор Карєв Д., болгарський історик, д.і.н., проф. Ілчев І., польський історик, doctor habilitatus, проф. Карольчак К.
 
Пріоритетними науковими напрямками Центру стали: проведення, підтримка і координація слов’янознавчих досліджень; налагодження співробітництва із вченими і науковими організаціями країн Східної і Південно-Східної Європи, організація спільних наукових проектів, проведення конференцій і семінарів, збір і поширення аналітичної інформації.
 
Центр реалізовує програми, які включають широку тематику досліджень: українське слов'янознавство на початку ХХІ ст.: завдання та перспективи розвитку; вивчення історії слов'ян і слов'янських мов і літератури в вищій і середній школі: досягнення і перспективи; міжнародні зв’язки і взаємодія в Центральній та Південно-Східній Європі: історичне минуле, проблеми, перспективи; українська еміграція в слов'янських країнах; перша світова війна в історії західних і південних слов'ян; слов'янський світ: спільність і розмаїтті; конфлікт та взаємодія у міжслов’янських відносинах ХІХ – ХХ ст.; слов’янський світ і проблеми вивчення історії Другої світової війни; Київ у слов'янській історії.
 
Центр став осередком розроблення сучасної концепції навчально-методичного комплексу «Вступ до слов’янознавства». Оскільки вивчення історії слов'янських народів стає одним із провідних напрямів вітчизняної історіографії. Уже досить тривалий час ця дисципліна викладається студентам історичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова як окремий нормативний курс.
 
Протягом 2010 – 2018 рр. співробітниками Центру підготовлено близько 400 публікацій, у тому числі монографічних досліджень з різних проблем слов’янської історії, серед них: Падалка С. С. Приватизація в Україні: перші підсумки та уроки (1991 – 2009 рр.)» (Київ, 2010); Журба М. А., Андрущенко В. П. «Історичні обрії Михайла Драгоманова» (Київ, 2012); Журба М. А., Черніговець Н. М. «На темному боці місяця. Зваблені інтернаціоналізмом» (Київ, 2013); Журба М. А., Верес-Сліпенко О. В. «Європейський кооперативний рух у контексті аграристської комуністичної моделей суспільної модернізації (20 – 30 рр. ХХ ст.)» (Київ, 2016).
 
На базі науково-дослідницького центру «Слов’янський світ» у контексті наукової школи професора Журби М. А. під його керівництвом були підготовлені та захищені наступні дисертаційні дослідження: докторські дисертації – 1) Виговський М. Ю. «Становлення та функціонування номенклатури радянської системи освіти в Україні 20 – 30-х рр. ХХ ст.» (Київ, 2006); 2) Свистович С. М. «Громадські об’єднання України в політиці більшовицького режиму (20 – 30-х рр. ХХ ст.)» (Донецьк, 2007); 3) Романюк Н. Й. «Сільське підприємництво доби капіталістичної модернізації України: 1861 – 1914 рр.» (Київ, 2014); 4) Доценко В. О. «Єврейський громадський рух в Україні (60-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)» (Київ, 2015); кандидатські дисертації – 1) Казаков О. О. «Московсько-литовська боротьба за давньоруські землі в кінці ХV – на початку ХVI ст.» (Київ, 1998); 2) Доценко В. О. «Єврейське громадське землеоблаштування в Україні (20-ті – 30-ті роки ХХ століття)» (Київ, 2005); 3) Кондратюк Г. М. «Етнополітика і розвиток народної освіти в Криму в 20 – 30 роках XX століття» (Київ, 2005); 4) Костюк Є. С. «Громадські об’єднання у соціалістичній модернізації індустріальної сфери України (20 – 30-ті рр. ХХ ст.)» (Київ, 2010); 5) Крамар О. С. «Міжнародні зв’язки громадських об'єднань України (20-ті – початок 30-х років ХХ століття)» (Київ, 2010); 6) Берендєєва (Верес-Сліпенко) О. В. «Кооперативний рух у теорії та практиці аграристських і комуністичних партій країн Центрально-Східної Європи (20-ті роки ХХ ст.)» (Київ, 2010); 7) Ямполець П. В. «Матеріальне становище робітників державної промисловості України в період непу (історико-статистичний аналіз)» (Київ, 2010); 8) Костенко С. В. «Ідейно-політичні засади та практика селянського громадського руху України (1917 – початок 1930-х років)» (Київ, 2011); 9) Черніговець Н. М. «Іммігрантські сільськогосподарські колективи в Україні (1921 – 1930 рр.)» (Київ, 2012); 10) Яшанов А. С. «Військово-оборонні громадські об’єднання в Україні (20-ті – 30-ті роки XX ст.)» (Київ, 2012); 11 Срібна М. А. «Український Червоний Хрест у роки Другої світової віни» (Київ, 2014); 12) Жолоб М. П. «Релігійні громади національних меншин підрадянської України в 20 – 30-х рр. ХХ ст.» (Київ, 2014); 13) Бойчук Я. А. «Громадські об’єднання етноменшин на українських землях у складі Російської імперії (1861 – 1914 рр.)» (Київ, 2015); 14) Грибан О. Г. «Діяльність Українського товариства Червоного Хреста (20 – 30-ті роки ХХ ст.)» (Київ, 2015); 15) Мотричук Р. Г. «Громадські об’єднання національних меншин України у 20 – 30 роки ХХ століття» (Київ, 2015); 16) Козир В. В. «Створення та діяльність всеукраїнського товариства «Геть неписьменність» (1923 – 1936 рр.)» (Київ, 2015); 17) Гайдай В. В. «Громадські організації Польщі 1918-1939 років: інституційний розвиток та суспільно-політична діяльність» (Київ, 2015); 18) Половинська В. В. «Давня Русь і Скандинавія: політичні і соціокультурні відносини (ХІ – перша половина ХІІ ст.)» (Київ, 2015); 19) Гуменюк В. В. «Повсякденне життя сільського населення Півдня України (20-ті – перша половина 30-х рр. ХХ ст.) (Київ, 2018); 20) Вітенко З. Р. « Міжнародні зв’язки профспілок України у 20-х – 30-х рр.» (Київ, 2019); 21) Приходько М. М. «Українська держава часів гетьмана Павла Скоропадського у контексті європейської геополітики» (Київ, 2019); 22) Падалка С. С. «Хабарництво на Правобережній Україні: суспільно-історичні передумови, особливості та засоби протидії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)».
 
Рекомендовані до захисту докторські дисертаційні дослідження: 1) Ющенко П. А. «Києво-руська спадщина у політичних, державотворчих, культурно-просвітницьких і релігійних процесах України» (ХІІ – початок ХХІ ст.), 2) Пилипчук Я. В. «Соціальна історія кипчаків у ІХ – ХІІІ ст.». Завершують роботу над докторськими дисертаціями: 1) Грамакова Н. Ю. «Польський громадсько-суспільний рук в українських землях (1815 – 1914 рр.)», 2) Погромський В. О. «Діяльність американських гуманітарних організацій в країнах Східної Європи (1918 – 1939 рр.)». Працюють над кандидатськими дисертаціями: 1) Семанишин Т. С. «Громадські об’єднання України у контексті міжреспубліканських зв’язків радянської тоталітарної держави (20 – 30-і рр. ХХ ст.)», 2) Чуян І. Л. «Чеська етнічна меншина України: особливості повсякденного життя, ментальність та соціокультурні трансформації (20 – 30-і рр. ХХ ст.)» 3) Конончук Ю. В. «Соціокультурні процеси в Сполучених штатах Америки в 50 – 60-х рр. ХХ ст.», 4) Коваленко А. І. «Генеза протослов’янського етносу: соціокультурний, ментальний та релігійний аспекти», 5) Песоцький М. «Створення та діяльність Народного комісаріату внутрішніх справ України (20-і рр. ХХ ст.)», 6) Трейтяк Д. «Повсякденне життя грецької національної меншини (20 – 30-і рр. ХХ ст.)», 7) Сазіна Т. «Етнічні меншини Півдня України в часи Голодомору 1932 – 1933 рр.»; 8) Бесараб О. «Повсякденне життя польської етнічної меншини (20 – 30-і рр. ХХ ст.)»
 
На базі науково-дослідницького центру «Слов’янський Світ» створено студентське наукове товариство «Славістичні студії». Куратором гуртка є професор, доктор історичних наук М. А. Журба. Основною метою студентського наукового товариства є пошукова, дослідницька, аналітична та творча робота. Завданнями гуртка є: розвиток творчого мислення, наукової самостійності, поглиблення і закріплення одержаних в процесі навчання знань, інтелектуального потенціалу студентів для вирішення завдань фундаментальної науки; активна участь студентів в проведенні Тижня науки, студентських конференцій, наукових семінарів, декад, екскурсій та ін.; обмін досвідом з організації та проведення наукової роботи студентів на всіх курсах серед членів інших гуртків історичного факультету та інших факультетів Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова; співпраця із студентськими науковими організаціями (українськими та зарубіжними) та ін.

 Кафедра історії та археології слов’ян історичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Кафедру історії та археології слов’ян історичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова створено наказом ректора університету № 267 від 19 травня 2006 р. Кафедра продовжує традицію кафедри історії СРСР і УРСР створеної у 1979 р. разом із всесвітньою кафедрою у зв’язку із відновленням історичного факультету нашого університету. На кафедрі працюють 9 професорів, доцентів, старших викладачів та викладачів (4 доктори історичних наук та 3 кандидати історичних наук), які читають нормативні курси з історії слов’янських народів, археології та низки спеціальних курсів для студентів історичного факультету.
 
До складу кафедри входять: завідувач кафедри, професор, д.і.н. Журба М.А., д.і.н. Виговський М.Ю., професор, д.і.н. Падалка С.С., професор, д.і.н. Доценко В.О., доцент, к.і.н. Шишкін Р.Г., старший викладач Жолоб М.П., викладач, к.і.н. Вітенко З.Р., викладач, к.і.н. Пилипчук Я.В., викладач Семенова В.В. Пріоритетними напрямками наукової роботи викладачів кафедри історії та археології слов’ян є: підготовка кандидатських і докторських дисертацій викладачами кафедри; підготовка монографічних видань; визначення перспективних напрямків наукової діяльності кафедри; науково-дослідна робота з студентами тощо. На кафедрі діє аспірантура та докторантура за спеціальністю 032 – історія та археологія.
 
Кафедра видає фаховий науковий журнал «Вісник аграрної історії», що має ліцензію Міністерства освіти і науки України. Колектив кафедри здійснює підготовку студентів за спеціальністю «Слов’янознавство» та забезпечує навчально-виховний процес на історичному факультеті, а саме викладанням таких навчальних дисциплін: історія слов’янських народів, історіографія слов’янських народів, археологія, історія слов'янських етносів України, славістична історична біографістика, слов'янські мови, славістична компаративістика, повсякденне життя слов'ян. Програми дисциплін кафедри розроблено відповідно до сучасних досліджень в історичній науці. Створено базу електронних варіантів лекцій, практичних і лабораторних занять. Навчальний процес та науково-практичну діяльність кафедри забезпечують Науково-дослідницький центр «Слов’янський світ» та 2 лабораторії: «Історичної біографістики» та «Науково-дослідна лабораторія археологічних досліджень».
 
Науково-дослідницький центр «Слов’янський світ» займається проведенням наукових досліджень проблем давньої, нової і новітньої історії, культури слов'янських народів. Крім того, Центр ставить завдання розвитку творчої активності та інтересу до слов'янської історії і культури студентської молоді, налагодження освітніх програм обміну.
 
Навчально-методична лабораторія «Історичної біографістики» займається розвитком історичного мислення студентів, яке передбачає загальне розуміння історичного процесу в його різноманітності й суперечливості; індивідуалізацією історичного процесу; дослідженням славістичних постатей та їх науково-культурної спадщини, через різноманітність стосунків з суспільством; реконструкцією особистостей у світлі історичної доби. З цією метою на базі Науково-дослідницького центру функціонує студентське наукове товариство «Славістичні студії».
 
«Навчальна науково-дослідна лабораторія археологічних досліджень» підтримує тісні зв’язки із провідними науковими установами та університетами України та Європи. Діяльність археологічної лабораторії та студентів, які проходили практику у складі різних експедицій, неодноразово відзначалася подяками керівниками провідних наукових установ України. За матеріалами фондів лабораторії був створений кабінет-музей археології імені засновниці експедиції та лабораторії Надії Михайлівни Кравченко. В експозиції кабінету-музею представлені оригінальні археологічні матеріали, які отримані експедицією під час розкопок пам’яток пізньоримського часу. Кафедра розвиває співпрацю з зарубіжними університетами, а саме з Краківським педагогічним університетом, Софійським університетом Святого Климента Охридського, Тбіліським державним університетом імені Іване Джавахішвілі та ін..
 
Колектив кафедри постійно співпрацює з Інститутом історії України НАН України, Інститутом політичних і етнонаціональних проблем НАН України, Інститутом архівознавства при НБУ ім. В.Вернадського, Інститутом біографічних досліджень при НБУВ, Інститутом документознавства та архівної справи НАН України, Дипломатичною академією України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Запорізьким національним університетом, Національним універсистетом "Чернігівський колегіум", Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди, Глухівським національним педагогічним університетом ім. Олександра Довженка, Ніжинським державним педагогічним університетом ім. М. Гоголя. Проблеми спільних досліджень: “Історія Другої світової війни”, “Архівознавство та джерелознавство”, “Історіографія історії України”, “Біографістика”, „Історія української дипломатії”.