НАУКОВІ ШКОЛИ

НАУКОВА ШКОЛА ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА ЖУРБИ М. А.  

Під його керівництвом були підготовлені та захищені наступні дисертаційні дослідження: докторські дисертації – 1) Виговський М. Ю. «Становлення та функціонування номенклатури радянської системи освіти в Україні 20 – 30-х рр. ХХ ст.» (Київ, 2006); 2) Свистович С. М. «Громадські об’єднання України в політиці більшовицького режиму (20 – 30-х рр. ХХ ст.)» (Донецьк, 2007); 3) Романюк Н. Й. «Сільське підприємництво доби капіталістичної модернізації України: 1861 – 1914 рр.» (Київ, 2014); 4) Доценко В. О. «Єврейський громадський рух в Україні (60-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)» (Київ, 2015); кандидатські дисертації – 1) Казаков О. О. «Московсько-литовська боротьба за давньоруські землі в кінці ХV – на початку ХVI ст.» (Київ, 1998); 2) Доценко В. О. «Єврейське громадське землеоблаштування в Україні (20-ті – 30-ті роки ХХ століття)» (Київ, 2005); 3) Кондратюк Г. М. «Етнополітика і розвиток народної освіти в Криму в 20 – 30 роках XX століття» (Київ, 2005); 4) Костюк Є. С. «Громадські об’єднання у соціалістичній модернізації індустріальної сфери України (20 – 30-ті рр. ХХ ст.)» (Київ, 2010); 5) Крамар О. С. «Міжнародні зв’язки громадських об'єднань України (20-ті – початок 30-х років ХХ століття)» (Київ, 2010); 6) Берендєєва (Верес-Сліпенко) О. В. «Кооперативний рух у теорії та практиці аграристських і комуністичних партій країн Центрально-Східної Європи (20-ті роки ХХ ст.)» (Київ, 2010); 7) Ямполець П. В. «Матеріальне становище робітників державної промисловості України в період непу (історико-статистичний аналіз)» (Київ, 2010); 8) Костенко С. В. «Ідейно-політичні засади та практика селянського громадського руху України (1917 – початок 1930-х років)» (Київ, 2011); 9) Черніговець Н. М. «Іммігрантські сільськогосподарські колективи в Україні (1921 – 1930 рр.)» (Київ, 2012); 10) Яшанов А. С. «Військово-оборонні громадські об’єднання в Україні (20-ті – 30-ті роки XX ст.)» (Київ, 2012); 11 Срібна М. А. «Український Червоний Хрест у роки Другої світової віни» (Київ, 2014); 12) Жолоб М. П. «Релігійні громади національних меншин підрадянської України в 20 – 30-х рр. ХХ ст.» (Київ, 2014); 13) Бойчук Я. А. «Громадські об’єднання етноменшин на українських землях у складі Російської імперії (1861 – 1914 рр.)» (Київ, 2015); 14) Грибан О. Г. «Діяльність Українського товариства Червоного Хреста (20 – 30-ті роки ХХ ст.)» (Київ, 2015); 15) Мотричук Р. Г. «Громадські об’єднання національних меншин України у 20 – 30 роки ХХ століття» (Київ, 2015); 16) Козир В. В. «Створення та діяльність всеукраїнського товариства «Геть неписьменність» (1923 – 1936 рр.)» (Київ, 2015); 17) Гайдай В. В. «Громадські організації Польщі 1918-1939 років: інституційний розвиток та суспільно-політична діяльність» (Київ, 2015); 18) Половинська В. В. «Давня Русь і Скандинавія: політичні і соціокультурні відносини (ХІ – перша половина ХІІ ст.)» (Київ, 2015); 19) Гуменюк В. В. «Повсякденне життя сільського населення Півдня України (20-ті – перша половина 30-х рр. ХХ ст.) (Київ, 2018); 20) Вітенко З. Р. « Міжнародні зв’язки профспілок України у 20-х – 30-х рр.» (Київ, 2019); 21) Приходько М. М. «Українська держава часів гетьмана Павла Скоропадського у контексті європейської геополітики» (Київ, 2019); 22) Падалка С. С. «Хабарництво на Правобережній Україні: суспільно-історичні передумови, особливості та засоби протидії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)».

Рекомендовані до захисту докторські дисертаційні дослідження: 1) Ющенко П. А. «Києво-руська спадщина у політичних, державотворчих, культурно-просвітницьких і релігійних процесах України» (ХІІ – початок ХХІ ст.), 2) Пилипчук Я. В. «Соціальна історія кипчаків у ІХ – ХІІІ ст.». Завершують роботу над докторськими дисертаціями: 1) Грамакова Н. Ю. «Польський громадсько-суспільний рук в українських землях (1815 – 1914 рр.)», 2) Погромський В. О. «Діяльність американських гуманітарних організацій в країнах Східної Європи (1918 – 1939 рр.)». Працюють над кандидатськими дисертаціями: 1) Семанишин Т. С. «Громадські об’єднання України у контексті міжреспубліканських зв’язків радянської тоталітарної держави (20 – 30-і рр. ХХ ст.)», 2) Чуян І. Л. «Чеська етнічна меншина України: особливості повсякденного життя, ментальність та соціокультурні трансформації (20 – 30-і рр. ХХ ст.)» 3) Конончук Ю. В. «Соціокультурні процеси в Сполучених штатах Америки в 50 – 60-х рр. ХХ ст.», 4) Коваленко А. І. «Генеза протослов’янського етносу: соціокультурний, ментальний та релігійний аспекти», 5) Песоцький М. «Створення та діяльність Народного комісаріату внутрішніх справ України (20-і рр. ХХ ст.)», 6) Трейтяк Д. «Повсякденне життя грецької національної меншини (20 – 30-і рр. ХХ ст.)», 7) Сазіна Т. «Етнічні меншини Півдня України в часи Голодомору 1932 – 1933 рр.»; 8) Бесараб О. «Повсякденне життя польської етнічної меншини (20 – 30-і рр. ХХ ст.)»